All Courses

DelmiaWorks Assembly Manufacturing

Iako naziv sugeriše da ćemo govoriti o procesima montaže, neophodno je da odmah izbrišete iz glave da se Assembly Manufacturing procesi odnose na montažu. Bilo koja proizvodna operacija se može opisati kroz Assembly 1, 2 i 3 Manufacturing Types. Karakteristično za ovaj tip proizvodnog procesa je da se vreme i broj komada razdužuju po svakom procesu (operaciji) a da se produkt te operacije ne stavlja na stanje sa svojom šifrom već ide na sledeći proces ili operaciju. Tek po završetku poslednjeg procesa imamo Final assembly Reporting opciju koja na stanje stavlja fazni artikal, poluproizvod ili gotov proizvod. 

Bitno je da se tipovi proizvodnih procesa razlikuju, najčešće prema tome da li se tretira primarni materijal ili ne i sa druge strane koliko artikala može da uđe u proces, a koliko iz njega da se stvori. Karakteristično za Assy1, 2 i 3 procese je da više artikala ili sirovina može da uđe u proces a iz procesa izlazi samo jedan finalni artikal.