SIMULIA softverska rešenja za infrastrukturne projekte
Simulacijama svih vrsta do digitalnog blizanca kompletnog projekta na 3DEXPERIENCE Platformi

Dassault Systemes rešenja na 3DEXPERIENCE platformi objedinjuju procese koji podrazumevaju primenu simulacija i naravno moćne softverske alate za simulacije svih vrsta..

Navikli smo da softverska podrazumevaju FEA i CFD simulacije komponenti, sklopova i fluida. Ali postoji još bezbroj zanimljivih primena simulacionih paketa koji su manje poznati a naročito postaju značajni kod infrastrukturnih projekata..

Koliko buke će praviti nova saobraćajnica? Da li će biti dometa za mobilne i radio u tunelima? Kako će se odimljavati i ventilirati tuneli gradske železnice/metroa i podzemna stajališta? Kakav će biti uticaj vibracija na okruženje i bezbednost objekata neposredno pored i iznad infrastrukturnih koridora? 

Fotke https://www.google.com/search?q=simulia+bridge&sxsrf=AOaemvLZspwtJiYPUCvYs0wIkHO2D-QoTg:1630976029579&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE5YSX0-vyAhVSMewKHZBTDJAQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1439&bih=779#imgrc=fnmunMDDdQtkLM

"Osnovne" simulacije za primenu na infrastrukturnim projektima

Provera rešenja konstrukcija, elemenata, podsklopova, interakcija..

Odoo - Sample 2 for three columns

Prikaz kompletnih projekata na 3DEXPERIENCE Platformi

Simulacije kretanja kroz infrastrukturu

Vidi ceo primer >

Odoo - Sample 1 for three columns

SIMULIA ABAQUS

Simulacije međusobnih uticaja tunela na tlo i objekte i obrnuto

Vidi ceo primer >

Odoo - Sample 3 for three columns

SIMULIA SIMPACK

Simulacije mehaničkih i mehatronskih sistema

Nelinearne simulacije bilo kog složenog sklopa koje omogućavaju inženjerima da naprave i optimizuju 3D modele kako bi predvideli i vizuelizovali dinamička kretanja, sinergije sila, uticaje udarnih sila, zamora materijala, itd.

Jedna od osnovnih primena SIMULIA SIMPACK rešenja jeste u sektoru železnice - za izgradnju železničke infrastrukture, vozova i pratećih objekata.

SIMPACK obuhvata različite kompleksne specijalizovane softvere (hidraulika, FEA simulacije, itd) tako da se jednostavno integriše u procese i druga softverska rešenja na 3DEXPERIENCE platformi.

Svi SIMPACK alati i funkcionalnosti u potpunosti su kompatibilni te svaki dalji razvoj softvera pokretnut nekim specifičnim zahtevom jednog klijenta automatski postaje dostupan i svim ostalima.

Odoo image and text block

SIMULIA Simpack RAIL MODUL

Proizvođači šinskih vozila simuliraće svoj proizvod, projektanti šinskih saobraćajnica simuliraće "svoje" mostove, nasipe, nadvožnjake, tunele, ali.. Ko će simulirati interakciju voza sa prugom, metroa u krivinama u tunelu ili na ukrštanju šinskih pravaca? 

Tu uskače SIMULIA SIMPACK RAIL MODUL koji sadrži alate koji se fokusiraju upravo na interakciju šinskih vozila i "njihovih" šina u kompleksnim scenarijama iz stvarnog života gde treba izračunati naginjanje, habanje, promenu geometrije usled dejstva velikih kompleksnih sila.. 

Ukratko - RAIL MODUL važan je začin za kreiranje digitalnog blizanca železničke i druge šinske infrastrukture.

SIMULIA Simpack Rail modul >

Odoo - Sample 1 for three columns

SIMULIA FE-SAFE

Analiza dugotrajnosti kroz FEA simulacije zamora materijala

Kako su infrastrukturni projekti pod stalnim pritiscima za uštede materijala i smanjenja troškova, simulacija posledica ove vrste odluka postaje značajnija nego ikad za uspeh projekata.

FE-SAFE softverski paket povlači odgovarajuća rešenja iz drugih SIMULIA rešenja kao što je Abaqus (ali i drugih rešenja za simulacije), i dodatno unapređuje kvalitet dobijenih podataka za najzahtevnije industrijske aplikacije.

FE-SAFE paket obuhvata:

 • kompletnu analizu zamora materijala bez obzira na kompleksnost uticaja opterećenja i različitih sila

 • moćnu analizu zamora materijala elastomera kakvi se koriste u amortizaciji vibracija/buke kod infrastrukturnih projekata (naročito kod šinskih koridora tramvaja, železnice, metroa)

 • Verity modul - prema patentiranom Verity Structural Stress Method-u za šavno, tačkasto, standardno zavarivanje

 • TURBOlife - termomehaničke analize zamora materijala sa jedinstvenom sposobnošću da identifikuje i proračuna devijacija usled zamora materijala

FE-SAFE je integrisan u SIMULIA softverska rešenja ukljčujući Abaqus, Tosca, Isight..

Odoo - Sample 2 for three columns

TOSCA STRUCTURE

Topološka optimizacija konstrukcija uz Abaqus simulacije

Jednostavno definišite parametre i zadatke za Tosca Structure softverski alat koji će interaktivno raditi sa 3D Abaqus/Standardnim modelom.

Projektant pokreće, izvršava, analizira i optimizuje zadatke direktno u poznatom Abaqus/CAE softverskom okruženju.

Konzistentnost provera setapa za optimizaciju prati se odvija automatski.

Jedno integrisano korisničko okruženje sa istim interfejsom za optimizacije i FEA simulacije za loop kontinuiranog naizmeničnog rada u Tosca Structure i Abaqus alatima.

Ostale simulacije koje mogu naći primenu u infrastrukturnim projektima

And a great subtitle too

Odoo - Sample 1 for three columns

SIMULIA CST STUDIO SUITE

Simulacije elektromagnetnog zračenja i antenskih signala

CST Studio Suite je moćni softver za 3D EM analize koji obuhvata simulacije za razvoj, analizu i optimizaciju elektromagnetskih komponenti i sistema u domenu antena:

 • performanse i efikasnost antena i filtera

 • elektromagnetna kompatibilnosti i interference (EMC/EMI)

 • izloženost ljudskog organizma elektromagnetnim poljima

 • elektro-mehanički efekti u motorima i generatorima

 • termalni efekti u uređajima i sklopovima velikih snaga

SIMULIA CST STUDIO SUITE >

Odoo - Sample 2 for three columns

SIMULIA WAVE6

Simulacije vibracija i buke

Simulacije vibracija i buke iz svih izvora i scenarija:

 • buka u enterijeru (objekta, vozila) i eksterni izvori buke u smislu konstrukcije, akustike i protoka vibracija / zvučnih talasa

 • šumovi u vozilima svih vrsta (Drivers ear Sound Pressure Level - SPL) koji nastaju usled pulsiranja pristiska na omotač/karoseriju vozila u kretanju, ili vazduha u HVAC/KGH sistemima

 • buka koja dolazi sa bočnih prozora vozila svih vrsta i sa kolovoza/šina, uz različite scenarije udaljenosti od bankina, u tunelima malog preseka (npr kod urbane železnice - metroa)

 • spoljašnja zvučna difrakcija koja potiče od samog vozila (sirene vozova u cevima metroa,  motora automobila, točkova na asfaltu ili šinama)

 • obična kontinuirana strujanja fluida oko vozila u kretanju i kroz KGH/HVAC sisteme

 • zvukovi interne ventilacije u vozilima (sa ventilatora klimatizacije i slično)

Odoo - Sample 3 for three columns

SIMULIA PowerFLOW

PowerFLOW je Dassault Systemes paket moćnih alata za simulacije u analizi, projektovanju i optimizaciji HVAC instalacija (KGH - klimatizacija, grejanje, hlađenje).

Komparativna prednost PowerFLOW alata u odnosu na druga rešenja jeste u tome što su iskustva kompanije Dassault Systemes u razvoju najsloženijih simulacija za potrebe namenske, avio i auto industrije, primenjena za kreiranje softverskih alata za analizu fluida u statičnim arhitektonskim i građevinskim projektima.

Podrazumeva se da PowerFLOW proračunava sva tri tipa termičkih transfera (kondukcija, konvekcija, zračenja), ali takođe i pritisak, uticaj granjanja KGH instalacija na protok fluida u njima, obrasce kretanja fluida u prostorima najsloženijih oblika, itd.

Treba podvući da je PowerFLOW softverski dizajniran tako da obradi ogromne količine podataka, na velikim sklopovima, u kompleksnim geometrijama, i to sa preciznošću koja proračunava parametre i za najmanju komponentu sistema jer u zbiru može imati uticaja na krajnji rezultat efikasnosti KGH instalacija.

Primer SIMULIA HVAC/KGH simulacija > 

Više o primeni 3DEXPERIENCE za infrastrukturne projekte: 

Projektovanje i gradnja tunela na Dassault Systemes rešenjima CATIA, DELMIA i SIMULIA
Primer: SFEG,  Zhoujiazui  Road  Cross-River  Tunnel