Pravilan prikaz elemenata u sklopovima
Derived representation

U mnogim industrijama je slučaj da sklop (3D CAD assembly) nije prosta suma sastavnih delova. Različite proizvodne operacije se primenjuju nad delovima kao što može biti bušenje u sklopu, brušenje, poliranje... U većini CAD sistema, uključujući i CATIA V5 nije lako predstaviti adekvatno takve elemente jer je u isto vreme potrebno prikazati kako izgledaju zasebni elementi kao i kada su sklopljeni i kada su nad njima izvršene tehnološke operacije. Naj češći slučaj rešavanja ovakvog izazova je kreiranje "fantomskih" delova koji predstavljaju završni sklop (ne prikazuje se u sastavnici jer bi bio duplikat i skriva se po potrebi da se prikažu polu fabrikati)

U CATIA 3DEXPERIENCE postoji specijalna funkcija koja se zove "Derived Representation" koja kopira svu aktivnu geometriju sklopa u jednu vizuelnu reprezentaciju. Ovo omogućava da se operacije koje dolaze nakon montaže prikažu u završnoj formi bez kreiranja i uklanjanja "fantomskih" delova koji sa sobom nose zasebne oznake i mesto u sastavnici koja se automatski generiše kao spisak svih elemenata u stablu sklopa i posle zahtevaju ručno brisanje i brigu o elementima koji su nepotrebni i služe samo za vizuelnu reprezentaciju.

Ultimativno ova mogućnost da se insertuje geometrija direktno u sklopove eliminiše potrebu da se kreiraju "Skeleton" delovi koji samo sadrže konstruktivnu geometriju bitnu za finalnu montažu (patterns, package boundaries, centrelines...) za ove slučajeve.


Pogledajte video derived configuration 

 
 
DELMIA 3DEXPERIENCE Shop Floor Equipment Engineer
Create Virtual Models of Manufacturing Equipment - EQE