CFD simulacije na 3DEXPERIENCE platformi - FMK rola (Fluid Dynamics Engineer)
Simulacije fluida kroz pretraživač > direktno na 3DEXPERIENCE platformi

Primer pripreme CFD modela, pokretanje analize i vizuelizacija rezultata opstujavanja tela u domenu nestišljivog strujanja fluida.

Ovaj primer predstavlja kratku prezentaciju FMK (Fluid Dynamics Engineer) role na Cloud 3DExperience platformi, sa svim neophodnim koracima za adekvatno definisanje parametara CFD modela i same analize.

Takođe je predstavljen i kratak uvod u osnove pretraživanja, navigaciju i pristupanje Cloud 3DExperience platformi.

 
 

FMK - Fluid Dynamics Engineer


DELMIA Machining - modifikacija postprocesora
Neke funkcije koje vam trebaju nisu aktivne - možete modifikovati sami