CATIA System engineering
Definisanje sistema, ponašanja mehatronskih uređaja i simulacija rada
 
 

CATIA System architect na primeru bespilotne letelice

CATIA System architect omogućava da potpuno definišite svoj proizvod u 3D okruženju po RFLP principu:

R - Requirement (svi zahtevi koje proizvod treba da ispuni)

F - Functional (definicija svih funkcionalnih komponenti)

L - Logical (definicija svih logičkih komponenti)

P - Physical (definicija "fizičke" geometrije komponenti)

Sve je u jednom sistemu apsolutno povezano

equation-based modeling umesto signal-based modeling

Zatraži više informacija

 
 

Projektni (ulazni) zahtevi

Apsolutna organizacija projektnih zahteva u digitalnom maniru:

klasifikovanje,

organizacija po funkcionalnim celinama

tekstualno i grafički

povezivanje sa 3D modelima ili bilo kojim objektom u bazi

Kompletna aplikacija je u web tehnologiji koja može biti isporučena na sopestvani ili cloud server.

 
 

Definisanje svih varijanti proizvoda

Logičke i konfiguracione opcije proizvoda uvezane sa tržišnim varijantama, izvedbama proizvoda i tehničko-tehnološkom dokumentacijom

 
 

Arhitektura sistema

Kompletan razvojno-proizvodni program kompanije digitalno uvezan na bezbednoj i centralizovanoj lokaciji, dostupan autorizovanim korisnicima i preko mobilnih uređaja

Aplikacija za funkcionalni i logički dizajn je direktno integrisana sa 3D modelima koji predstavljaju fizičku geometriju krajnjeg proizvoda ili njegove varijante.

Industrijski standardni jezik u "behaviour modeling"-u

Bazirano na modelica, dymola behaviour modeling, koji daju visok nivo i prirodniji način opisivanja - definisanja nekog sistema (dok npr Simulink/MatLab zahteva da korisnik ručno transformiše jednačine u kalkulacije)

Napomena: Ukoliko koristite Simulink imamo posvećen FMU konektor koji dolazi besplatno uz CATIA systemes i ima podršku od strane Dassault Systemes.

Preuzmite besplatnu brošuru (Technical overview and summary of benefits of Dymola, Modelica, and FMI):

 
 

Dinamičko modeliranje i simulacija sistema

Digitalni blizanac realnog proizvoda raspoloživ da se testira i redizajnira do krajnjih granica. Moguća integracija sa 3DEXPERIENCE City modulima radi virtuelnog testiranja u što realnijim uslovima.

Učitavanje realnih programa kontrolera i testiranje digitalno!
 
 

Analiza i studiranje parametara

Digitalno poređenje svih relevantnih parametara kako bi podržali najbolju odluku u kom smeru treba da ide razvoj određene varijante.

Trade-off study

 
 
 

Detaljan razvoj varijanti definisanih ranije

Za svaku varijantu imamo definisane sve parametre (fičere te konfiguracije) i matrična pravila ukoliko postoje (međusobna zavisnost parametara)

Parametri uvezani sa ažurnom tehničkom dokumentacijom dostupni tabelarno i grafički

Kompletiranjem odabira dobijamo kompletan digitalni blizanac realnog proizvoda

CATIA aplikacija za automatsku optimizaciju geometrije u zavisnosti od dostupne proizvodne tehnologije i funkcionalnih zahteva
 
 

Digitalna proizvodnja, simulacija i analiza rada letelice

Podržana simulacija svake proizvodne tehnologije i generisanje upravljačkog koda za mašine, robote...Parametri uvezani sa ažurnom tehničkom dokumentacijom dostupni tabelarno i grafički

Organizacija proizvodnje i montaže digitalno kako bi se našao najbolji put montaže

Na osnovu unapred definisanih projektnih zahteva imamo uvezane rezultate simulacija

Šematski prikaz zahteva i relacija sa karakteristikom koja taj zahtev ispunjava

Zatraži više informacija

Neke svetske kompanije koje koriste Catia systems (Dymola)

BMW has used Dymola for some 15 years, primarily for modeling conventional and hybrid drivelines. Recently the Functional Mockup Interface has achieved great success as a simulation framework.

ZF Friedrichshafen uses Dymola and Modelica for modeling of transmissions, using the same models for MIL, SIL and HIL on a several different platforms.

SAAB Aeronautics uses Dymola for modeling of several vehicle systems, the most complex being the Environmental Control System and Fuel System of the Gripen multi-role combat aircraft - an interesting application is the use of 3DCAD geometry data in system simulation.

Ford Motor Company uses Modelica for several applications. The core effort has been focused on conventional and HEV drivelines. The challenges of making a full vehicle model run in real time are described in "Arhitektura sistema" paragraph.

Toyota Motor Corporation has used Dymola for chassis, drivetrain (including the hybrid car Prius) and engine modeling. More recently, a holistic vehicle model for small electric vehicles including mechanics, electrics, electronics, vehicle dynamics and control was made and utilized for the investigation of overall vehicle  specifications and system structures.


 
 

Catia Stimulus

1. Enables system architects to simulate requirements,

2. Detect missing and conflicting requirements automatically.

3. Achieve early requirements validation through Requirements-In-the-Loop simulation.

4. Learn how Development teams will need to spend less time redefining requirements, rewriting, and re-debugging code.

5. Testing teams will no longer be required to write nor maintain test cases that are manually derived from the requirements. 

6. Reduce costly iterations of the development process.

3DEXPERIENCE CATIA - Relational Design
Relacije izmedju objekata u kontekstu modeliranja