CATIA Functional Generative Design - GDE
Automatizacija u razvoju proizvoda i priprema za tehnologiju
 
 

Gde je težina i ušteda bitna tu je CATIA Generative design aplikacija

Optimizujte postojeće i prilagodite proces razvoja proizvoda vašim tehnološkim mogućnostima. CATIA FUnctional generative designer aplikacija omogućava da definišete dunkcionalne zahteve, radnu zapreminu a softver se brine za sve ostalo i predlaže vam rešenja i geometriju koja ispunjava zadate kriterijume. 

Proces rada u aplikaciji je sledeći

Izaberete radnu zapreminu, definišete radna opterećenja, definišete ciljanu karakteristiku optimizacije (npr redukcija mase za 20%) i pustite softver da kalkuliše. nakon kalkulacije imate mogućnost da uporedite više ponuđenih rešenja kao i da izvršite korekciju odabrane tehnologija tako da ako ste izabrali da će se deo proizvoditi 3D štampom, promenite u 3osno ili 5-osno glodanje i softver će prilagoditi geometriju respektivno.

 Kada odaberete konačni rezultat od ponuđenih imate set komandi za fino podešavanje površina (surface) tako da detaljno definišete geometriju u zonama dela kojima to želite tako da izbegnete dodatne troškove proizvodnje zbog površina koje nisu adekvatno definisane ili dovoljno glatke.

Nakon svega možete da izvršite strukturnu analizu i proverite novo generisani oblik na razne tipove opterećenja.

Radi kako na delovima tako i na sklopovima

 
 

Ako ipak ne ide na 3D Štampu može obrada rezanjem

Na osnovu amorfno generisanog oblika ukoliko korisnik želi da preusmeri deo na izradu drugačijom tehnologijom može da izabere npr troosno glodanje i softver će automatski generisati potrebni pripremak sa adaptiranom geometrijom adekvatnom za obradu glodanjem.

Kako generativni dizajn smanjuje troškove razvoja? 

Primer štampanog dela dobijenog generativnim dizajnom

FDM iako povoljna tehnologija štampe nije najidealnija za proizvodnju složenih geometrijskih oblika, ali i tako može da se dobije prilično dobra slika šta smo uspeli da postignemo softverom i šta možemo očekivati od konačnog dela dobijenog SLS metal štampom. 

CATIA V5 Electrical Harness (EI2)
wire harness i dokumentacija za proizvodnju u CATIA V5 rešenju